Chinese Birds     2013 4 (2):  170-183    ISSN: 1674-7674:  CN: 11-5870/Q

Nestedness of bird assemblages in the karst forest fragments of southwestern Guangxi, China
Zhaotian LI 1, Zhou LU 1, Xiaolian SHU 2, Guangwei JIANG 1, Liang XU 2, Fang ZHOU 1,*
1 Department of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530005, China
2 Department of Forestry, Guangxi University, Nanning 530005, China
Received 2012-02-26  Revised 2012-10-20  Online 2013-06-26
Reference  null

Corresponding author: Fang ZHOU