Chinese Birds     2012 3 (2):  118-136    ISSN: 1674-7674:  CN: 11-5870/Q

The update of Zhejiang bird checklist
Shuihua CHEN, Qin HUANG, Zhongyong FAN, Cangsong CHEN, Yiwei LU
Zhejiang Museum of Natural History, Hangzhou 310014, China
Received 2012-01-02  Revised 2012-05-12  Online 2012-06-01
Reference  null

Corresponding author: Shuihua CHEN