Chinese Birds
2010, Vol. 1(2): 148-155    DOI: 10.5122/cbirds.2010.0008
A survey to the distribution of the Scaly-sided Merganser (Mergus squamatus) in Changbai Mountain range (China side)
Peiqi LIU 1,*, Feng LI 2, Huidong SONG 2, Qiang WANG 2, Yuwen SONG 3, Yusen LIU 3, Zhengji PIAO 4

1


Copyright © 2010 Chinese Birds    京ICP备11038560号-3
All rights reserved.   ISSN: 1674-7674   CN: 11-5870/Q